Regulamin platformy internetowej Wellme

§1 Definicje pojęć stosowanych w regulaminie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Usługodawca – Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000046562, NIP: 6462526337, REGON: 277632751, kapitał zakładowy: 40 841 450,00 zł.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Umowa – umowa sprzedaży Usługi zawarta na odległość za pośrednictwem Platformy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 3. Cena – rozumie się przez to cenę brutto Usługi wraz z dojazdem. Cena Usługi jest wiążąca zarówno dla Usługodawcy, jak i Klienta.
 4. Cennik – rozumie się przez to listę Usług wraz z ich Cenami.
 5. Konto – to zabezpieczony hasłem, przypisany do Klienta panel administracyjny na Platformie Usługodawcy, które umożliwia logowanie się do systemu i składanie Zamówień na wybrane przez Klienta Usługi. W szczególności Konto umożliwia: zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta oraz zamówionych Usługach, dostęp do historii Zamówień.
 6. Dane osobowe – wszelkie dane jakie Klient umieszcza w Zamówieniu lub w Serwisie, lub podaje do wiadomości Usługodawcy w inny sposób, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę, za pomocą którego Klient dokonuje zakupu.
 8. Usługa – rozumie się przez to Usługi oferowane przez Usługodawcę na platformie internetowej www.wellmetime.com.
 9. Platforma – rozumie się przez to Platformę Internetową prowadzoną przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.wellmetime.com.
 10. Serwis – rozumie się przez to automatyczny mechanizm znajdujący się na stronie internetowej www.wellmetime.com umożliwiający dokonywanie przez Zamawiającego przewidzianych Regulaminem czynności w zakresie składania Zamówienia w formie elektronicznej oraz zespół pozostałych funkcjonalności oferowanych pod tym adresem.
 11. Zamawiający, Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 12. DOK – Dział Obsługi Klienta Usługodawcy w Polsce.
 13. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Usługodawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Usługi.
 14. Stylista – wykwalifikowana osoba świadcząca usługi fryzjerskie, kosmetyczne, manicure oraz pedicure na rzecz Klienta.
 15. Newsletter – elektroniczna usługa informacyjna świadczona przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej umożliwiająca wysyłanie Klientom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera wiadomości o Usługach, rabatach, nowościach i produktach występujących na Platformie.

§2 Informacje ogólne

1. Platforma działająca pod adresem www.wellmetime.com prowadzona jest przez Usługodawcę.

2. Z Usługodawcą można kontaktować się w następujący sposób:

a. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy oraz Zamówieniami i odstąpieniem od Umowy – drogą elektroniczną na adres: kontakt@wellmetime.com

b. W sprawach szczegółowych dotyczących Usług, ich cech i funkcji drogą elektroniczną na adres: kontakt@wellmetime.com

c. W sprawach związanych z Reklamacjami – drogą elektroniczną na adres: reklamacje@wellmetime.com

3. Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin Klient akceptuje w momencie zakładania Konta na Platformie. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie po akceptacji Regulaminu.

5. Zamawiający musi być osobą pełnoletnią oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zamówiona Usługa może być świadczona na rzecz osób niepełnoletnich, w takim przypadku Zamówienie powinno zostać złożone przez osobę pełnoletnią będącą opiekunem prawnym osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Zamówione Usługi będą wykonywane pod wskazanym przez Klienta adresem znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jedynie na terenie miasta Warszawy w obrębie dzielnic wskazanych na Platformie. Zamawiający zapewni Usługodawcy odpowiednie warunki techniczne, aby Usługa mogła zostać wykonana (dostęp do energii elektrycznej, oświetlenie, zaplecze sanitarne) oraz zadba o bezpieczeństwo Usługodawcy.

7. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wykonanie Usługi w innej lokalizacji, tj. poza Warszawą, ale nadal pozostając jedynie na obszarze województwa mazowieckiego. W powyższym przypadku każda zamówiona Usługa będzie ustalana i wyceniana indywidualnie.

8. Jeśli w trakcie Usługi zostanie zmieniony zakres usługi na Usługę o mniejszej wartości to Wellme Time może zwrócić różnicę Klientowi w formie vouchera na Usługi Wellme Time.

9. Jeśli w trakcie Usługi zostanie zmieniony zakres usługi na Usługę o wyższej wartości to Klient jest zobowiązany do opłacenia różnicy na podstawie wygenerowanego linku do płatności w terminie do 48h po wykonaniu Usługi.

10. Platforma dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 68, Firefox 61, Safari 11 lub Edge 16 oraz przeglądarka mobilna w wersji Chrome Android 69 lub iOS Safari 11 lub nowsza, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu “cookies”. Strona internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320×480 pixeli.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z transmisją danych oraz za usterki techniczne uniemożliwiające dostęp do Serwisu www.wellmetime.com

12. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Platforma zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

13. Zdjęcia Usług mają charakter inspiracji, są to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego efektu po wykonanej Usłudze.